TGK osakaskirje

Arvoisat Tgk:n osakkeenomistajat                                         21.5.2018

 

Tiivistelmä:

Tgk:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisten ja uusien osakkeitten käyttöä joustavoitetaan perustamalla nykyisten rinnalle uusia osakesarjoja. Tällöin osakkeen omistajan lisäksi pelioikeutta voisi vuorollaan käyttää kaksi muuta henkilöä pelikauden aikana.

– Lainsäädännön esteistä ja yhtiön talouteen liittyvistä syistä johtuen hallitus ei pidä mahdollisena, että yhtiö alkaisi lunastaa osakkeita millään perusteella. Myöskään pelilippukäytännön laajentamista nykyisestä ei pidetä taloudellisista syistä järkevänä.

– Niitä osakkeen omistajia, mukaanlukien kuolinpesät, jotka haluavat myydä osakkeensa, pyritään auttamaan käytännön toimin.

– Nykyisessä osakkeiden markkinatilanteessa pelioikeuksien vuokraamista pyritään myös tukemaan.

Syysyhtiökokouksen ponsi ja osakkaiden yhdenvertaisuus

Viime vuoden syksyn yhtiökokous esitti ponnen Tuusulan Golfklubi Oy:n hallitukselle. Sen mukaan hallituksen tuli tutkia mahdollisuutta lunastaa osakkeita ikääntyneiltä, jotka eivät enää pelaa.  Lisäksi ehdotettiin pelilippukäytännön laajentamista koskemaan myös yhden osakkeen omistajia.

Hallitus on kuluneen talven aikana miettinyt ponnessa mainittuja asioita ja uusia mahdollisia toimintamalleja. Tuusulan Golfklubi Oy:n hallituksessa oli jo edellisen puheenjohtajan aikana perustettu työryhmä miettimään osakkeen omistamiseen liittyviä kysymyksiä. Kyseinen toimikunta uudella jäsenellä täydennettynä jatkoi asian valmistelua hallitukselle.

Tuusulan Golfklubi Oy:n hallitusta ja sen asettamaa toimikuntaa ovat valmistelutyössä ohjanneet Tuusulan Golfklubi Oy:n yhtiöjärjestys, osakeyhtiölaki sekä alan muiden kenttäyhtiöiden kokemukset. Osakeyhtiölaki velvoittaa, että yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon osakeyhtiölain 1 luvun 7§ yhdenvertaisuusperiaate :

“Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.”

Edellä kuvattujen raamien sitomana hallitus on päätynyt seuraaviin esityksiin:

  1. Omien osakkeiden lunastaminen osakkailta, jotka eivät pysty itse terveydellisistä syistä pelaamaan sekä jakamattomien kuolinpesien hallintaan tulleet osakkeet.

Hallitus ei esitä yhtiökokoukselle omien osakkeiden lunastamista, sillä  osakkeiden lunastaminen ei ole yhtiön taloudellisten etujen mukaista. Tuusulan Golfklubi Oy:n osakkeiden kokonaismäärä on jo lähtökohdiltaan vähäinen kahdeksantoista väyläiseksi kentäksi, jolloin yhtiön haltuun lunastetut osakkeet entisestään lisäisivät jäljelle jäävien osakkeenomistajien vastikkeen määrää. Omien osakkeiden lunastaminen vain tietyltä osakasryhmältä on myös ristiriidassa osakeyhtiölain 1 luvun 7§ yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. Hallitus ei voi toimia vastoin osakeyhtiölakia.

Vuoden 2017 aikana lähes 30 osaketta vaihtoi omistajaa, joten vaihtuvuus oli reilut 3% koko osakekannasta. Hallitus tiedostaa hyvin, että osakemarkkinat ovat hankalassa tilanteessa ja osakkeiden realisointi on tällä hetkellä vaikeaa. Helpottaakseen tilannetta hallitus on päättänyt, että se tekee toimintaohjeistuksen osakkeiden myyntiä suunnitteleville osakkeenomistajille. Toimintaohjeessa kerrotaan miten toimia, mikäli haluaa saattaa omistamansa osakkeen myyntiin.

  1. A-osakkeen pelioikeuden muuntaminen pelilipuiksi sellaisen osakkeenomistajan osalta, jolla on omistuksessaan yksi A-osake.

Tuusulan Golfklubi Oy:n yhtiöjärjestyksen 4. kohdassa todetaan: ”Osakkeenomistaja, jolla on omistuksessaan useampia kuin yksi A-osake, voi halutessaan vaihtaa yhden A-osakkeen pelioikeuden 25 pelilippuun hallituksen määräämänä ajankohtana”. Hallitus näkee pelilippujen lisäämisen saattavan johtaa tilanteeseen, missä pelilippujen alhainen hintataso alentaa yhtiön greenfeetuottoja.

Pelilippujen helppo saatavuus ja runsas määrä saattaisi myös vähentää vuokrapelioikeuksien myyntiä, millä on suora yhteys osakkeen arvoon. Pelilippujen määrän lisääminen lisäisi yhtiön hallinnollisia kustannuksia, mikä entisestään saattaisi nostaa osakkeenomistajan yhtiövastiketta. Muilta kenttäyhtiöiltä saatujen pitkäaikaisten kokemusten perusteella pelilippujen käyttöä on ko. kentillä pyritty rajoittamaan. Rajoittaminen johtuu juuri kuvatunlaisista ongelmista.

Edellä mainituista syistä Tuusulan Golfklubi Oy:n hallitus ei esitä pelilippukäytännön muuttamista.

Miten osakkeelle lisäarvoa?

Tuusulan Golfklubi Oy on tehnyt useita eri toimenpiteitä, jotta osakkaiden pelaamisen mahdollisuudet olisivat monipuoliset ja osakkeen omistamisella olisi lisäarvoa. Näitä etuja osakkeenomistajille ovat SGK:n Kultakortti sekä vuokrapelioikeus osakkeenomistajan alle 21 vuotiaalle jälkikasvulle pelikaudeksi 150 eurolla ja osakkaan alle 18 vuotiaalle jälkikasvulle greenfeehinta 10 euroa pelikierroselta. Tämän lisäksi osakas voi ostaa rangepoletit muita edullisemmalla hinnalla, osakas voi varata lähtöajan kaksi viikkoa ennen peliaikaa, osakas voi tuoda vieraan huomattavan alhaisella greenfeehinnalla sekä saada kausikortin veloituksetta talviharjoittelutilaan kaudelle 2018-2019.

Uudet osakesarjat

Hallitus esittää yhtiökokoukselle uusien osakesarjojen perustamista. Uusissa osakesarjoissa osakkeen pelioikeus olisi mahdollista siirtää kauden aikana kahdesti toiselle nimetylle henkilölle.  Eli osakkaan ollessa esimerkiksi kuukauden lomamatkalla, hän voisi nimetä osakkeen määräajaksi toiselle pelaajalle hallinnollista toimistomaksua vastaan. Näin osakkeenomistaja pystyisi mahdollisesti saamaan osakkeelleen vuokratuottoja ajalta, jolloin hän ei itse pelaa, tai siirtämään pelioikeutensa esimerkiksi perheen sisällä.

Nykyiset osakkeenomistajat voivat pyytää osakkeensa muuntamista uuden osakesarjan osakkeeksi ja siten käyttää osakettaan edellä kuvatulla tavalla nykyistä joustavammin.

Näillä tehdyillä ja hallituksen ehdottamilla toimenpiteillä pyritään saamaan osakkeiden myymisestä helpompaa ja käytöstä joustavampaa. Yhtiön hallitus tulee kesän strategiakokouksissaan pohtimaan, kuinka yhtiö kykenee vastaamaan vahvasti muuttuvaan toimialan markkinatilanteeseen.

Pelioikeuksien vuokramarkkinoihin vauhtia

Strategiatyössään hallitus edelleen miettii ja innovoi keinoja joilla pelioikeuksien vuokramarkkinoita saadaan elvytettyä.

Tavoitteena on, että kaikki halukkaat saisivat osakkeensa vuokratuiksi. Hallituksen käsitys on, että toimivat vuokramarkkinat ovat pitkällä tähtäimellä taloudellisesti hyvä ja kaikkien osapuolten kannalta tasavertainen keino pienentää osakkeen omistamisesta syntyvää taloudellista riskiä. Lisäksi hallituksen käsitys on, että osakkeen vuokraaminen on monissa tapauksissa väylä oman osakkeen hankintaan.

 

Ystävällisin terveisin

Tuusulan Golfklubi Oy

Hallitus